Địa nguyên

Tìm hiểu về địa nguyên và nhân nguyên trong tứ trụ

Đạo vốn chỉ một lý, pháp chia tam nguyên thành 3 gồm thiên nguyên, địa nguyên, nhân nguyên. Đan tông cửu phẩm phân tam thành: sơ thành, trung thành, thượng thành. Và tam nguyên này trong các đan kinh tách riêng thì thiên nguyên được gọi là đại đan, địa