Xem ngày xuất hành đi lại theo tuổi 2019

Xem ngày xuất hành là một công việc quan trọng khi bạn đi xa thực hiện một công việc nào đó. Nhằm mang lại sự bình an may mắn, có nhiều tài cho mình và người thân khi đi lại được bình an trên đường đi. Dưới đây là chi tiết danh sách ngày tốt xuất hành tốt nhất năm 2019.

Hướng dẫn xem ngày xuất hành đi xa theo tuổi
 • Chọn năm sinh gia chủ (Âm lịch)
 • Chọn tháng, năm gia chủ muốn xuất hành (Dương lịch)
 • Nhấn nút Xem ngày tốt xuất hành để xem danh sách ngày tốt nhất để tiến hành xuất hành đi xa với tuổi gia chủ
Năm sinh
Tháng Năm

Ngày tốt xuất hành, đi xa năm 2019

Dương lịch tháng 1 năm 2019

 • Thứ năm, ngày 3 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 28/11/2018
 • Thứ sáu, ngày 4 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 29/11/2018
 • Chủ nhật, ngày 6 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 1/12/2018
 • Thứ sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 6/12/2018
 • Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 9/12/2018
 • Thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 12/12/2018
 • Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 13/12/2018
 • Thứ tư, ngày 23 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 18/12/2018
 • Thứ bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 21/12/2018
 • Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 24/12/2018
 • Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 25/12/2018

Dương lịch tháng 2 năm 2019

 • Thứ hai, ngày 4 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 30/12/2018
 • Thứ tư, ngày 6 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 2/1/2019
 • Thứ sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 4/1/2019
 • Thứ ba, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 8/1/2019
 • Thứ sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 11/1/2019
 • Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 16/1/2019
 • Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 17/1/2019
 • Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 20/1/2019

Dương lịch tháng 3 năm 2019

 • Thứ bảy, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 26/1/2019
 • Thứ hai, ngày 4 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 28/1/2019
 • Thứ ba, ngày 5 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 29/1/2019
 • Thứ tư, ngày 6 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 1/2/2019
 • Thứ năm, ngày 7 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 2/2/2019
 • Thứ tư, ngày 13 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 8/2/2019
 • Thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 13/2/2019
 • Thứ sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 17/2/2019
 • Thứ bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 25/2/2019
 • Chủ nhật, ngày 31 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 26/2/2019

Dương lịch tháng 4 năm 2019

 • Thứ tư, ngày 3 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 29/2/2019
 • Thứ bảy, ngày 6 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 2/3/2019
 • Thứ hai, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 4/3/2019
 • Thứ năm, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 7/3/2019
 • Chủ nhật, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 10/3/2019
 • Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 16/3/2019
 • Thứ ba, ngày 23 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 19/3/2019
 • Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 21/3/2019
 • Thứ sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 22/3/2019
 • Thứ ba, ngày 30 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 26/3/2019

Dương lịch tháng 5 năm 2019

 • Thứ năm, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 28/3/2019
 • Thứ ba, ngày 7 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 3/4/2019
 • Thứ sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 6/4/2019
 • Thứ hai, ngày 13 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 9/4/2019
 • Thứ ba, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 10/4/2019
 • Thứ năm, ngày 16 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 12/4/2019
 • Chủ nhật, ngày 19 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 15/4/2019
 • Thứ ba, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 17/4/2019
 • Thứ tư, ngày 22 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 18/4/2019
 • Thứ bảy, ngày 25 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 21/4/2019
 • Chủ nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 22/4/2019
 • Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 24/4/2019
 • Thứ sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 27/4/2019

Dương lịch tháng 6 năm 2019

 • Chủ nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 29/4/2019
 • Thứ ba, ngày 4 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 2/5/2019
 • Thứ bảy, ngày 8 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 6/5/2019
 • Chủ nhật, ngày 9 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 7/5/2019
 • Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 9/5/2019
 • Thứ sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 12/5/2019
 • Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 18/5/2019
 • Thứ sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 19/5/2019
 • Chủ nhật, ngày 23 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 21/5/2019
 • Thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 24/5/2019
 • Thứ sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 26/5/2019

Dương lịch tháng 7 năm 2019

 • Thứ ba, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 30/5/2019
 • Thứ năm, ngày 4 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 2/6/2019
 • Thứ sáu, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 10/6/2019
 • Thứ tư, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 15/6/2019
 • Thứ sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 17/6/2019
 • Thứ tư, ngày 24 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 22/6/2019
 • Chủ nhật, ngày 28 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 26/6/2019
 • Thứ hai, ngày 29 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 27/6/2019
 • Thứ tư, ngày 31 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 29/6/2019

Dương lịch tháng 8 năm 2019

 • Thứ sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 2/7/2019
 • Chủ nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 11/7/2019
 • Thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 12/7/2019
 • Thứ bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 17/7/2019
 • Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 20/7/2019
 • Thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 24/7/2019
 • Thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 26/7/2019
 • Thứ bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 2/8/2019

Dương lịch tháng 9 năm 2019

 • Thứ hai, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 4/8/2019
 • Thứ bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 9/8/2019
 • Thứ bảy, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 16/8/2019
 • Chủ nhật, ngày 15 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 17/8/2019
 • Thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 21/8/2019
 • Thứ ba, ngày 24 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 26/8/2019
 • Thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 28/8/2019
 • Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 29/8/2019
 • Chủ nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 1/9/2019

Dương lịch tháng 10 năm 2019

 • Thứ tư, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 4/9/2019
 • Thứ bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 7/9/2019
 • Thứ năm, ngày 10 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 12/9/2019
 • Thứ sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 13/9/2019
 • Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 16/9/2019
 • Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 17/9/2019
 • Thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 19/9/2019
 • Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 24/9/2019
 • Thứ bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 28/9/2019
 • Chủ nhật, ngày 27 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 29/9/2019
 • Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 1/10/2019
 • Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 2/10/2019
 • Thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 4/10/2019

Dương lịch tháng 11 năm 2019

 • Chủ nhật, ngày 3 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 7/10/2019
 • Thứ tư, ngày 6 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 10/10/2019
 • Thứ bảy, ngày 9 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 13/10/2019
 • Thứ ba, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 16/10/2019
 • Thứ sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 19/10/2019
 • Thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 22/10/2019
 • Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 25/10/2019
 • Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 28/10/2019
 • Thứ sáu, ngày 29 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 4/11/2019

Dương lịch tháng 12 năm 2019

 • Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 6/11/2019
 • Thứ hai, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 7/11/2019
 • Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 10/11/2019
 • Thứ sáu, ngày 6 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 11/11/2019
 • Thứ tư, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 16/11/2019
 • Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 18/11/2019
 • Thứ bảy, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 19/11/2019
 • Thứ ba, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 22/11/2019
 • Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 28/11/2019
 • Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 30/11/2019
 • Thứ bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 3/12/2019
 • Thứ ba, ngày 31 tháng 10 năm 2019 Âm lịch ngày 6/12/2019