Xem ngày xuất hành đi lại theo tuổi năm 2022

Xem ngày xuất hành là một công việc quan trọng khi bạn đi xa thực hiện một công việc nào đó. Nhằm mang lại sự bình an may mắn, có nhiều tài cho mình và người thân khi đi lại được bình an trên đường đi. Dưới đây là chi tiết danh sách ngày tốt xuất hành tốt nhất năm 2022.

Hướng dẫn xem ngày xuất hành đi xa theo tuổi
 • Chọn năm sinh gia chủ (Âm lịch)
 • Chọn tháng, năm gia chủ muốn xuất hành (Dương lịch)
 • Nhấn nút Xem ngày tốt xuất hành để xem danh sách ngày tốt nhất để tiến hành xuất hành đi xa với tuổi gia chủ
Năm sinh
Tháng Năm

Ngày tốt xuất hành, đi xa năm 2022

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 1/2022

 • Thứ 2, ngày 10 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 8/12/2021
 • Thứ 5, ngày 13 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 11/12/2021
 • Thứ 6, ngày 14 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 12/12/2021
 • Thứ 4, ngày 19 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 17/12/2021
 • Thứ 7, ngày 22 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 20/12/2021
 • Thứ 4, ngày 26 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 24/12/2021
 • Thứ 2, ngày 31 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 29/12/2021

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 2/2022

 • Thứ 4, ngày 2 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 2/1/2022
 • Thứ 6, ngày 4 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 4/1/2022
 • Thứ 3, ngày 8 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 8/1/2022
 • Thứ 6, ngày 11 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 11/1/2022
 • Thứ 4, ngày 16 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 16/1/2022
 • Thứ 5, ngày 17 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 17/1/2022
 • Chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 20/1/2022
 • Thứ 7, ngày 26 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 26/1/2022
 • Thứ 2, ngày 28 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 28/1/2022

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 3/2022

 • Thứ 3, ngày 1 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 29/1/2022
 • Thứ 5, ngày 3 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 1/2/2022
 • Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 4/2/2022
 • Thứ 2, ngày 14 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 12/2/2022
 • Thứ 3, ngày 15 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 13/2/2022
 • Thứ 6, ngày 18 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 16/2/2022
 • Thứ 2, ngày 21 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 19/2/2022
 • Thứ 7, ngày 26 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 24/2/2022
 • Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 25/2/2022
 • Thứ 4, ngày 30 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 28/2/2022

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 4/2022

 • Thứ 7, ngày 2 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 2/3/2022
 • Thứ 2, ngày 4 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 4/3/2022
 • Thứ 5, ngày 7 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 7/3/2022
 • Chủ nhật, ngày 10 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 10/3/2022
 • Thứ 7, ngày 16 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 16/3/2022
 • Thứ 3, ngày 19 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 19/3/2022
 • Thứ 6, ngày 22 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 22/3/2022
 • Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 26/3/2022
 • Thứ 5, ngày 28 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 28/3/2022

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 5/2022

 • Thứ 3, ngày 3 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 3/4/2022
 • Thứ 6, ngày 6 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 6/4/2022
 • Thứ 2, ngày 9 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 9/4/2022
 • Thứ 3, ngày 10 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 10/4/2022
 • Thứ 5, ngày 12 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 12/4/2022
 • Chủ nhật, ngày 15 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 15/4/2022
 • Thứ 3, ngày 17 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 17/4/2022
 • Thứ 4, ngày 18 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 18/4/2022
 • Thứ 7, ngày 21 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 21/4/2022
 • Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 22/4/2022
 • Thứ 3, ngày 24 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 24/4/2022
 • Thứ 6, ngày 27 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 27/4/2022
 • Chủ nhật, ngày 29 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 29/4/2022
 • Thứ 3, ngày 31 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 2/5/2022

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 6/2022

 • Thứ 7, ngày 4 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 6/5/2022
 • Chủ nhật, ngày 5 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 7/5/2022
 • Thứ 3, ngày 7 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 9/5/2022
 • Thứ 6, ngày 10 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 12/5/2022
 • Thứ 5, ngày 16 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 18/5/2022
 • Thứ 6, ngày 17 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 19/5/2022
 • Chủ nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 21/5/2022
 • Thứ 6, ngày 24 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 26/5/2022
 • Thứ 3, ngày 28 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 30/5/2022
 • Thứ 5, ngày 30 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 2/6/2022

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 7/2022

 • Thứ 6, ngày 8 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 10/6/2022
 • Thứ 4, ngày 13 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 15/6/2022
 • Thứ 6, ngày 15 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 17/6/2022
 • Thứ 4, ngày 20 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 22/6/2022
 • Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 26/6/2022
 • Thứ 2, ngày 25 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 27/6/2022
 • Thứ 4, ngày 27 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 29/6/2022
 • Thứ 6, ngày 29 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 1/7/2022

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 8/2022

 • Thứ 2, ngày 1 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 4/7/2022
 • Thứ 5, ngày 4 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 7/7/2022
 • Chủ nhật, ngày 7 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 10/7/2022
 • Thứ 2, ngày 8 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 11/7/2022
 • Thứ 4, ngày 10 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 13/7/2022
 • Thứ 7, ngày 13 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 16/7/2022
 • Thứ 3, ngày 16 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 19/7/2022
 • Thứ 6, ngày 19 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 22/7/2022
 • Thứ 2, ngày 22 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 25/7/2022
 • Thứ 5, ngày 25 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 28/7/2022
 • Thứ 7, ngày 27 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 1/8/2022
 • Thứ 2, ngày 29 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 3/8/2022
 • Thứ 3, ngày 30 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 4/8/2022

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 9/2022

 • Thứ 7, ngày 3 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 8/8/2022
 • Thứ 5, ngày 8 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 13/8/2022
 • Thứ 7, ngày 10 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 15/8/2022
 • Chủ nhật, ngày 11 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 16/8/2022
 • Thứ 5, ngày 15 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 20/8/2022
 • Thứ 3, ngày 20 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 25/8/2022
 • Thứ 6, ngày 23 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 28/8/2022
 • Thứ 4, ngày 28 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 3/9/2022
 • Thứ 5, ngày 29 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 4/9/2022

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 10/2022

 • Thứ 7, ngày 1 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 6/9/2022
 • Thứ 5, ngày 6 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 11/9/2022
 • Thứ 6, ngày 7 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 12/9/2022
 • Thứ 2, ngày 10 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 15/9/2022
 • Thứ 3, ngày 11 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 16/9/2022
 • Thứ 5, ngày 13 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 18/9/2022
 • Thứ 4, ngày 19 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 24/9/2022
 • Thứ 7, ngày 22 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 27/9/2022
 • Chủ nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 28/9/2022
 • Thứ 3, ngày 25 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 1/10/2022
 • Thứ 5, ngày 27 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 3/10/2022
 • Chủ nhật, ngày 30 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 6/10/2022

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 11/2022

 • Thứ 4, ngày 2 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 9/10/2022
 • Thứ 7, ngày 5 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 12/10/2022
 • Thứ 3, ngày 8 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 15/10/2022
 • Thứ 6, ngày 11 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 18/10/2022
 • Thứ 2, ngày 14 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 21/10/2022
 • Thứ 5, ngày 17 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 24/10/2022
 • Thứ 6, ngày 18 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 25/10/2022
 • Chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 27/10/2022
 • Thứ 4, ngày 23 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 30/10/2022
 • Thứ 6, ngày 25 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 2/11/2022
 • Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 4/11/2022

Ngày tốt xuất hành thuận lợi tháng 12/2022

 • Thứ 5, ngày 1 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 8/11/2022
 • Thứ 6, ngày 2 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 9/11/2022
 • Thứ 6, ngày 9 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 16/11/2022
 • Thứ 7, ngày 10 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 17/11/2022
 • Thứ 3, ngày 13 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 20/11/2022
 • Thứ 2, ngày 19 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 26/11/2022
 • Thứ 4, ngày 21 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 28/11/2022
 • Thứ 5, ngày 22 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 29/11/2022
 • Thứ 7, ngày 24 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 2/12/2022
 • Thứ 4, ngày 28 tháng 9 năm 2022 Âm lịch ngày 6/12/2022
Đang tải...
Đóng quảng cáo ✕