Trụ năm

Tìm hiểu về năm, tháng, ngày giờ trong tứ trụ

Để luận đoán vận mệnh tương lai phải dựa vào 4 tiêu chí: năm, tháng, ngày, giờ sinh của một người để xác định lá số tử vi. Vì vậy tứ trụ ở đây chính là 4 trụ gồm trụ năm, trụ tháng, trụ ngày, trụ giờ. Bản chất của