Bản đồ dự đoán vận mệnh

Tìm hiểu vận trình và cách sắp xếp tứ trụ

Cuộc đời con người là vòng tuần hoàn luân hồi của quy luật sinh lão bệnh tử. Vòng tuần hoàn này sẽ được quay đi quay lại theo chu kỳ là đại vận và tiểu vận. Vậy vận trình là gì? Và cách sắp xếp vận trình trong tứ trụ
Đóng quảng cáo ✕