Lục sát xấu hay tốt

Định nghĩa cung lục sát, xác định hướng tuổi lục sát

Theo quy ước có tất cả 8 hướng gồm 4 hướng chính (Bắc, Nam, Đông, Tây) và 4 hướng phụ (Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam). Còn trong phong thủy Bát trạch cũng vậy, có 8 hướng được chia làm đôi gồm 4 hướng tốt và 4 hướng